This statement was last updated on June 01, 2020. 1 Introduction Our website, https://www.template.com (hereinafter: “the website”) uses cookies and other related technologies (for convenience all technologies are referred to as “cookies”). Cookies are also placed by third parties we have engaged. In the document below we inform you about the use of cookies on our website. 2 What are cookies A cookie is a small simple file that is sent along with pages of this website and stored by your browser on the hard drive of your computer or another device. The information stored therein may be returned to our servers or to the servers of the relevant third parties during a subsequent visit. 3 Consent When you visit our website for the first time, we will show you a pop-up with an explanation about cookies. As soon as you click on “Accept cookies”, you consent to us using all cookies and plug-ins as described in the pop-up and this cookie statement. You can disable the use of cookies via your browser, but please note that our website may no longer work properly. 4 Third parties We have made agreements about the use of cookies with other companies that place cookies. However, we cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. Parties such as Google are to be considered as independent data controllers within the meaning of the General Data Protection Regulation. We recommend that you read the privacy statements of these companies. 5 Cookies 5.1 Technical or functional cookies Some cookies ensure that certain parts of the website work properly and that your user preferences remain known. By placing functional cookies, we make it easier for you to visit our website. 5.2 Analytical cookies We use analytical cookies to optimize the website experience for our users. With these analytical cookies we get insights in the usage of our website. 5.3 Advertising cookies We do not use any advertising cookies on this website. 5.4 Social media buttons On our website we do not use social media buttons to promote web pages or share them on social networks. 6 Your rights with respect to personal data You have the following rights with respect to your personal data:

 • You have the right to know why your personal data is needed, what will happen to it, and how long it will be retained for.
 • Right of access: You have the right to access your personal data that is known to us.
 • Right to rectification: you have the right to supplement, correct, have deleted or blocked your personal data whenever you wish.
 • If you give us your consent to process your data, you have the right to revoke that consent and to have your personal data deleted.
 • Right to transfer your data: you have the right to request all your personal data from the controller and transfer it in its entirety to another controller.
 • Right to object: you may object to the processing of your data. We comply with this, unless there are justified grounds for processing.

To exercise these rights, please contact us. Please refer to the contact details at the bottom of this cookie statement. If you have a complaint about how we handle your data, we would like to hear from you, but you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Data Protection Authority). 7 Enabling/disabling and deleting cookies You can use your internet browser to automatically or manually delete cookies. You can also specify that certain cookies may not be placed. Another option is to change the settings of your internet browser so that you receive a message each time a cookie is placed. For more information about these options, please refer to the instructions in the Help section of your browser. Please note that our website may not work properly if all cookies are disabled. If you do delete the cookies in your browser, they will be placed again after your consent when you visit our websites again. 8 Contact details For questions and/or comments about our cookie policy and this statement, please contact us by using the following contact details: info@template.com

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 mei 2020. 1. Inleiding Onze website, http://template.com (hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website. 2 Wat zijn cookies Een cookie is een klein, eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of een ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan tijdens een volgend bezoek worden teruggestuurd naar onze servers of naar de servers van de betreffende derden. 3 Toestemming Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij u een pop-up met een uitleg over cookies. Zodra u op “Cookies accepteren” klikt, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals beschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser, maar houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet meer goed werkt. 4 Derden We hebben afspraken gemaakt over het gebruik van cookies met andere bedrijven die cookies plaatsen. We kunnen echter niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. Partijen zoals Google worden beschouwd als onafhankelijke gegevensbeheerders in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. We raden u aan de privacyverklaringen van deze bedrijven te lezen. 5 cookies 5.1 Technische of functionele cookies Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde delen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door functionele cookies te plaatsen, maken we het u gemakkelijker om onze website te bezoeken. 5.2 Analytische cookies We gebruiken analytische cookies om de website-ervaring voor onze gebruikers te optimaliseren. Met deze analytische cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website. 5.3 Advertentiecookies We gebruiken geen advertentiecookies op deze website. 5.4 Knoppen voor sociale media Op onze website gebruiken we geen sociale mediaknoppen om webpagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken. 6 Uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang deze worden bewaard.
 • Recht op toegang: u hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons uw toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht om uw gegevens over te dragen: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de controller en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere controller.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. We houden ons hieraan, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met ons op om deze rechten uit te oefenen. Raadpleeg de contactgegevens onderaan deze cookieverklaring. Als u een klacht heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, horen wij dit graag van u, maar u hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit voor gegevensbescherming). 7 Cookies in- / uitschakelen en verwijderen U kunt uw internetbrowser gebruiken om cookies automatisch of handmatig te verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet mogen worden geplaatst. Een andere optie is om de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen zodat u een bericht ontvangt telkens wanneer een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg de instructies in het Help-gedeelte van uw browser voor meer informatie over deze opties. Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet goed werkt als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst wanneer u onze websites opnieuw bezoekt. 8 Contactgegevens Voor vragen en / of opmerkingen over ons cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: info@template.com